Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.novikoff.com.ua firmy COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.

Regulamin działa od dnia 28 października 2016 roku.
§ 1 Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.novikoff.com.ua.
 
§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie
Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;
Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresem URL www.novikoff.com.ua lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca – COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9, Numer KRS: 0000644497, NIP: 6762515823;
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
Zasady przewozu pasażerów - zasady określają kolejność wykonywania przewozu pasażerów i ich bagażu.
 
§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług
Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz, w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej,
b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu, a także przyjąć do realizacji Zasad ustalonych przez przewoźnika.
c) wybór sposobu płatności za Bilet,
d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz Biletu.
Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej, ePrzelewu, płatnośc gotówką, czyli kartą we wszystkich sieciach supermarketów „Żabka” i “Freshmarket”, przelewem w dowolnym oddzialie banku i poczty, przelewem przez aplikacje mPay i SkyCash, płatnośc gotówką, czyli kartą przez Moje Rachunki i Kantor Polski, w biurze firmy.
Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres poland@combiway.com, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 48123337860 na terytorium Polski (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów) oraz +380503637860 z Ukrainy (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.
 
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.
<>Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listem, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: poland@combiway.org.
Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.
O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 
§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9. Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
Usługodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
Usługodawca może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.
W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług
 
§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu
Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.ZATWIERDZONO
Rozporządzeniem dyrektora generalnego
Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE»
z dnia 12.03.2016 r., Nr 03-12/15
Vakhovskyi O.A.


UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ
o świadczeniu usług rezerwacji, otrzymania przedpłaty za usługi przewozu i sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, biletów i innych usług za pośrednictwem strony internetowej novikoff.com.ua
1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Niniejsza Umowa publicznej oferty o świadczeniu usług rezerwacji, otrzymania przedpłaty za usługi przewozu i sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, biletów i innych usług(dalej - Usługi) za pośrednictwem strony internetowej novikoff.com.ua (dalej - Umowa) zawarta pomiędzy Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», z jednej strony, a Użytkownikiem z drugiej strony, które wspólnie nazywane są - Stronami.
1.2. Poprzez zamówienie usług na stronie internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.
1.3. Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» zobowiązuje się świadczyć użytkownikom usługi rezerwacji, sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, i innych usług zgodnie z warunkami Umowy, a Użytkownik zgadza się na otzymanie usług i zapłacić za usługi określoną cenę.
1.4. Niniejsza Umowa, a także informacje o usługach umieszczana na stronie internetowej, jest ofertą publiczną zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego Ukrainy
2. UZASADNIONE TERMINY
2.1. Terminy użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:
2.1.1. Witryna – strona internetowa novikoff.com.ua została utworzona w celu świadczenia usług w zakresie rezerwacji miejsc, sporządzenia i sprzedaży dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, a także świadczenia innych usług.
2.1.2. Administracja \ Właściciel strony internetowej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością «COMBIWAY UKRAINE»,która jest zarejestrowana i działa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
2.1.3. Użytkownik jest pełnolentnia osoba, która korzysta z witryny i posiada zdolność do czynności prawnych.
2.1.4. Dane osobowe – dane lub zestaw danych dotyczących użytkownika, który jest zidentyfikowany lub może być specjalnie zidentyfikowany.
2.1.5. Właścicielem danych osobowych jest administracja strony internetowej.
2.1.6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek działanie lub zestaw działań, takich jak gromadzenie, rejestracja, magazynowanie, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, aktualizacja, użytkowanie, zniszczenia danych osobowych, w tym za pomocą informacyjnych (zautomatyzowanych) systemów.
2.1.7. Rezerwacja miejsca (kilku miejsc) – poprzednie zamówienie miejsca (kilku miejsc) w autobusie z odroczoną płatnością na określony termin.
2.1.8. Pasażer – osoba, która skorzystała z usług pojazdu transportowego,i która nie kieruje pojazdem.
2.1.9. Przewoźnik – firma świadcząca usługi transportu pasażerskiego.
2.1.10. Dworzec autobusowy – budynek na drodze transportowej dla obsługi ludności, pasażerów i przewoźników.
2.1.11. Płatnik jest osobą, która bezpośrednio płaci za usługi w ramach umowy.
2.1.12. Bilet na podróż – dokument o ustalonym formularzu potwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu.
2.1.13. Dokument podróży – dokument ustalonego wzoru, który daje prawo do podróży i jest umową przewozu, jest sporządzony na odpowiednim blankiecie, a także może być sporządzony w formie elektronicznej.
2.1.14. Blankiet do wymiany w kasie – dokument uprawniający do otrzymania biletu na podróż w kasie na dworcu autobusowym, stacji autobusowej, dworcu kolejowym.
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
3.1. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Umową i potwierdzić zgodę na warunki Umowy podczas zamawiania Usług na stronie internrtowej. Użytkownik zgadza się na warunki Umowy, umieszczając znak w odpowiednich polach na stronie internetowej. Po uzyskaniu takiej zgody Umowa zostaje uznana za zawartą i stanowi podstawę oficjalnych relacji pomiędzy Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» i Użytkownikiem / Płatnikiem.
3.2. Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik całkowicie zgadza się na:
3.2.1. Warunki niniejszej umowy;
3.2.2. Warunki zakupu, używania i zwrotu Usług określonych na Stronie internetowej, które z kolei odpowiadają obowiązującemu ustawodawstwu Ukrainy i warunkom Przewoźników.
3.2.3. Warunki i zasady poufności.
3.2.4. Warunki przeciwdziałania działaniom oszustów.
3.2.5. Warunki przewozu.
3.3. W przypadku niezgody Użytkownika z warunkami niniejszej Umowy Użytkownik musi niezwłocznie opuścić Stronę internetową.
3.4. Użytkownik \ Płatnikiem może dokonać rezerwacji miejsc, zakupić dokument podróży, blankiet do wymiany w kasie lub zamówić inne usługi, rejestrując się na Stronie internetowej lub bez takiej rejestracji.
3.5. Rejestracja na Stronie internetowej odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
4. WARUNKI REZERWACJI, ZAKUPU BILETÓW I INNYCH USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ
4.1. Podczas dokonywania rezerwacji miejsc, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zgadza się z warunkami niniejszej Umowy i innymi warunkami określonymi na Stronie internetowej.
4.2. Podczas dokonywania rezerwacji, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zgadza się na pobranie i przetwarzanie danych osobowych przez administrację strony internetowej.
4.3. Podczas dokonywania rezerwacji, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe dotyczące siebie i pasażerów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. W przypadku podania przez Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera fałszywych informacji Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
4.4. W przypadku zmiany danych osobowych określonych w punkcie 4.3. Użytkownik \ Płatnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o takich zmianach. W przypadku, nie zawiadomienia Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o takich zmianach Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi ryzyko finansowe, które może pojawić się (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.)
4.5. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na Stronie internetowej Użytkownik / Płatnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji przez e-mail. W potwierdzeniu rezerwacji podane są następujące dane: numer rezerwacji, data, godzina i miejsce wyjazdu, trasa, okres, podczas którego Użytkownik \ Płatnik ma prawo do zakupu dokumentu podróży na zarezerwowane miejsce oraz sposób płatności , także mogą być podane inne informacje.
4.6. Jeśli Użytkownik \ Płatnik zarezerwował miejsce i nie zapłacił kosztu dokumentu podróży w ciągu określonego terminu, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Nie ma kar za anulowanie niezapłaconej rezerwacji.
4.7. Po zakupie Biletu na stronie internetowej Użytkownik / Płatnik otrzymuje dokument elektroniczny na pocztę elektroniczną.
4.8. Dokument podróży stanowi potwierdzenie faktu świadczenia usług Użytkownikowi przez Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE»
4.9. Płatności za bilet dokonywane są przez Płatnika zgodnie z taryfami i w sposób wskazany na Stronie internetowej.
4.10. Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich osobistych danych rozliczeniowych.
4.11. Administracja Strony internetowej ma prawo do odmowy Płatnikowi w śwaidczeniu usług lub dodatkowo zażądać kopii dowodu osobistego i kod identyfikacyjny (dla rezydentów) właściciela karty bankowej, jeżeli istnieją wystarczające powody, by sądzić, że transakcja z kartą bankową, którą zapłacono za usługi może być wyznana za oszustwo.
4.12. Użytkownik może zakupić blankiet do wymiany w kasie u Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE». Aby wymienić blankiet do wymiany w kasie na bilet podróżny, Użytkownik / Pasażer musi zwrócić się do kasy Dworca autobusowego / Stacji Autobusowej / Dworca Kolejowego. Wymiana blankietu do wymiany w kasie jest bezpłatna.
4.13. Użytkownik zgadza się, że po zakończeniu rejestracji na Stronie internetowej Administracja będzie wysyłać na e-mail Użytkownika listy i powiadomiena, w tym o charakterze reklamowym. Użytkownik ma prawo odmówić takiej korespondencji.
4.14. Przez podanie numeru telefonu w formularzu na Stronie internetowej Użytkownik automatycznie zgadza się otrzymywać SMS-y o charakterze reklamowym od Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE». Odmówić otrzymania takich wiadomości Użytkownik może w sposób podany w wiadomości SMS.
5. WARUNKI ZWROTU BILETU
5.1. Płatnik ma prawo na zwrot środków za niewykorzystany dokument podróży.
5.2. Powodem anulowania dokumentów podróży i zwrotu środków jest wysłany do Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» wniosek,który jest rozmieszczony na Stronie internetowej.
5.3. We wniosku o zwrot pieniędzy za niewykorzystany dokument podróży muszą być wskazane indywidualne dane osobowe osoby, która dokonała płatności za dokument podróży.
5.4. W celu uniknięcia możliwego oszustwa przy podaniu wniosku Płatnik musi przedstawić kopię paszportu lub kodu identyfikacyjnego.Jeżeli osoba nie posiada kodu identyfikacyjnego z powodu przekonań religijnych musi przedstawić kopię strony paszportu z odpowiednim zapisem.
5.5. Rejestracje, odbieranie i przetwarzanie wniosku realizuje Administracja Strony internetowej w godzinach od 9:30 do 19:00 w dni powszednie i od 10:00 do 17:00 w weekendy.
5.6. Kwota do zwrotu jest wyznaczona w każdym przypadku indywidualnie przez Przewoźnika zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Przewoźnika.
5.7. Koszty za niewykorzystane dokumenty podróży są zwracane w taki sam sposób i na te same dane odbiorcy, które były wykorzystane dla dokonania płatności za bilet.
5.8. Wnioski są rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca zgodnie z obowiązującymi przepisami Ukrainy.

5.9. Aby zwrócić blankiet do wymiany w kasie lub bilet, Użytkownik / Płatnik / Pasażer musi zwrócić się do kasy Dworca autobusowego / Stacji autobusowej / Dworca kolejowego.
6. WARUNKI POUFNOŚCI
6.1. Zgodnie z niniejszą Umową poufne są wszelkie informacje dostarczone Użytkowniku \ Płatniku \ Pasażeru podczas rezerwacji, zakupu, zwrotu dokumentów podróży lub zamówienia innych usług na Stronie internetowej, w tym, lecz bez ograniczenia do wymienionych: nazwisko, imię i imię patronimiczne, kod identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail, dane bankowe itp.
6.2. Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Strony internetowej i partnerów Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w ramach niniejszej Umowy.
6.3. Administracja Strony internetowej zapewnia, że wykorzystanie danych osobowych Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera będzie dokonane jedynie w celu świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy.
7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej należą do Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» lub jej partnerów. Wszystkie materiały są zastrzeżone prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, w tym, lecz nie ograniczająco do projektowania strony internetowej, nazwy, znaków towarowych, logo, tekstu, prawa do baz danych i innych elementów strony internetowej.
7.2. Użytkownik nie może częściowo lub całkowicie kopiować, rozpowszechniać, lub w inny sposób wykorzystywać lub odtworzyć główną treść strony lub kod bez poprzedniej na to zgody Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE».
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
8.1. Strony na mocy niniejszej Umowy są odpowiedzialne zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Ukrainy.
8.2. Strony uzgodniły, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji.
8.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji strony mogą wystąpić do sądu zgodnie z przepisami Ukrainy.
8.4. W przypadku podania przez Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera fałszywych informacji Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi całe ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
8.5. W przypadku, gdy Użytkownik / Płatnik / Pasażer nie zawiadomił Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o zmianie danych osobowych Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi całe ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
8.6. Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Pasażera przez Przewoźnika. W przypadku takiego naruszenia Pasażer powinien skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem.
8.7. W przypadku naruszenia przez Pasażera przepisów przewozu, przepisów przekraczania granicy, obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i przepisami międzynarodowymi, Przewoźnik może odmówić świadczenia usług przewozu pasażerskiego bez żadnego odszkodowania dla Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera.
9. INNE WARUNKI UMOWY
9.1. Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu wyrażenia zgody przez Użytkownika na Umowę i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
9.2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową, Strony kierują się obowiązującymi przepisami Ukrainy.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Генерального директора
ТОВ «COMBIWAY UKRAINE»
від 12.03.2016 № 03-12/15
Ваховський О.А.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з бронювання, отримання передплати за послуги з перевезення та оформлення проїзних документів, обмінних бланків, квитків та інших послуг за допомогою веб-сайту novikoff.com.ua.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг з бронювання місць, отримання передплати за послуги з перевезення та оформлення проїзних документів, обмінних бланків, квитків та інших послуг (далі - Послуги) за допомогою Веб-сайту novikoff.com.ua (далі - договір) укладається між ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» з однієї сторони, та Користувачем з іншої сторони, які разом за текстом іменуються - Сторони.

1.2. Користувач, замовляючи послуги на Сайті, погоджується з умовами цього Договору.

1.3. ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» зобов’язується надати Користувачеві послуги з бронювання місць, оформлення, продажу проїзних документів, обмінних бланків та інші послуги, відповідно до умов Договору, а Користувач зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх за встановленою вартістю.

1.4. Даний Договір, а також інформація про послуги розміщена на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. 

2. ПОГОДЖЕНІ ТЕРМІНИ

2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:

2.1.1. Сайт – веб-сайт novikoff.com.ua, створений з метою надання послуг з бронювання місць, оформлення та продажу проїзних документів, обмінних бланків, а також надання інших послуг.

2.1.2. Адміністрація\Власник Сайту – товариство з обмеженою відповідальністю «COMBIWAY UKRAINE», яке зареєстроване та діє відповідно до чинного законодавства України.

2.1.3. Користувач – повнолітня, дієздатна особа, яка використовує Сайт.

2.1.4. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

2.1.5. Власник персональних даних – Адміністрація Сайту.

2.1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.1.7. Бронювання місця (кількох місць) - попереднє замовлення місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на визначений строк.

2.1.8. Пасажир – особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом, та яка не бере участь у керуванні ним.

2.1.9. Перевізник – компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів.

2.1.10. Автостанція – споруда на автомобільній дорозі для обслуговування населення, пасажирів і перевізників.

2.1.11. Платник – особа, яка безпосередньо оплачує послуги за Договором.

2.1.12. Квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення.

2.1.13. Проїзний документ – документ установленого зразка, що дає право на проїзд та є договором перевезення, оформляється на відповідному бланку, а також може бути сформований в електронному вигляді.

2.1.14. Обмінний бланк – документ, який надає право отримати квиток на проїзд у касі автовокзалу, автостанції, залізничного вокзалу.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

3.1. Користувач повинен ознайомитися з цим Договором та підтвердити свою згоду з його умовами при замовленні Послуг на Сайті. Користувач надає згоду з умовами Договору шляхом встановлення позначки у відповідних полях на сторінках Сайту. Після надання такої згоди цей Договір вважається укладеним, та є базовим в офіційних взаємовідносинах між ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» та Користувачем\Платником.

3.2. Використання Користувачем Сайту означає, що Користувач повністю згоден із:

3.2.1. Умовами цього Договору;

3.2.2. Викладеними на Сайті умовами придбання, використання та повернення Послуг, які в свою чергу відповідають чинному законодавству України та умовам Перевізників.

3.2.3. Умовами, щодо конфіденційності

3.2.4. Умовами щодо протидії шахрайським діям.

3.2.5. Правилами перевезень.

3.3. У випадку незгоди Користувача з умовами даного Договору, він зобов’язаний негайно покинути Сайт.

3.4. Користувач\Платник може здійснити бронювання місць, придбати проїзний документ, обмінний бланк або замовити інші послуги, зареєструвавшись на Сайті, або без здійснення такої реєстрації.

3.5. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної форми.

4. УМОВИ БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛІ КВИТКІВ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ НА САЙТІ

4.1. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач\Платник надає згоду з умовами цього Договору та іншими умовами викладеними на Сайті.

4.2. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач\Платник надає згоду на збирання та обробку персональних даних Адміністрацією Сайту.

4.3. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач\Платник зобов’язується вказати достовірні персональні дані свої та Пасажира, шляхом заповнення відповідної форми. У випадку надання Користувачем\Платником\Пасажиром неправдивої інформації ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).

4.4. У випадку зміни персональних даних вказаних у п. 4.3. Користувач\Платник зобов’язується негайно повідомити ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» про такі зміни. У випадку не повідомлення ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» про такі зміни, Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).

4.5. Після здійснення бронювання місця на Сайті Користувачу\Платнику на електронну пошту приходить підтвердження такого бронювання. У вказаному підтвердженні зазначається наступна інформація: номер бронювання, дата, час та місце відправлення, маршрут, строк, протягом якого Користувач\Платник має право придбати проїзний документ на заброньоване місце, та спосіб оплати, також може вказуватися інша інформація.

4.6. Якщо Користувач\Платник забронював місце і не оплатив вартість проїзного документу протягом відповідного строку, таке бронювання буде автоматично скасовано. Жодних штрафних санкцій за скасування неоплаченого бронювання не передбачено.

4.7. Після купівлі квитка на Сайті Користувачу\Платнику на електронну пошту надходить проїзний документ в електронній формі.

4.8. Проїзний документ є підтвердженням факту надання Користувачу послуг ТОВ «COMBIWAY UKRAINE»

4.9. Оплату вартості квитка Платник здійснює відповідно до тарифів та у спосіб, вказаний на Сайті.

4.10. Платник дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.

4.11. Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовити Платникові у наданні послуг або додатково запитати копію посвідчення особи та ідентифікаційного коду (для резидентів) власника банківської картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по банківській картці, за допомогою якої були оплачені Послуги, може бути визначена шахрайською.

4.12. Користувач може придбати у ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» обмінний бланк. Для обміну обмінного бланку на проїзний квиток Користувач/Пасажир повинен звернутися до каси Автовокзалу/Автостанції/Залізничного вокзалу. Обмін обмінного бланку безоплатний.

4.13. Користувач надає згоду з тим, що після проходження реєстрації на Сайті Адміністрація буде направляти на електрону пошту Користувача листи та повідомлення, в тому числі рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від такої розсилки.

4.14. Вказуючи номер телефону в анкеті Сайту, Користувач автоматично надає згоду отримувати смс-повідомлення рекламного характеру від ТОВ «COMBIWAY UKRAINE». Відмовитися від отримання таких повідомлень Користувач може шляхом вказаним в смс-повідомленні.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА

5.1. Платник має право повернути грошові кошти за невикористаний проїзний документ.

5.2. Підставою скасування проїзного документу та повернення грошових коштів є надіслана до ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» відповідна заява, що розміщена на Сайті.

5.3. У заяві про повернення коштів за невикористаний проїзний документ необхідно вказати особисті персональні дані особи, яка здійснювала оплату вартості проїзного документу.

5.4. З метою запобігання можливого шахрайства при оформленні заяви, Платник повинен надати копію паспорту та ідентифікаційного коду, якщо особа не має ідентифікаційного коду з релігійних переконань, така особа надає копію сторінки паспорту з відповідною відміткою.

5.5. Фіксація, приймання та обробка заяви здійснюється Адміністрацією Сайту з 9:30 до 19:00 у будні дні, та з 10:00 до 17:00 у вихідні дні тижня.

5.6. Сума, яка підлягає поверненню встановлюється в кожному випадку індивідуально Перевізником, відповідно до умов надання послуг Перевізником.

5.7. Грошові кошти за невикористаний проїзний документ повертаються у той самий спосіб та на ті ж самі реквізити, за допомогою яких була здійснена оплата квитка.

5.8. Заяви, відповідно до чинного законодавства України, розглядаються протягом одного місяця.

5.9. Для повернення Користувачем/Платником/Пасажиром обмінного бланку, або отриманого квитка на проїзд за цим бланком, Користувач/Платник/Пасажир повинен звернутися в касу автовокзалу/автостанції/залізничного вокзалу.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Конфіденційною за цим Договором вважається будь-яка інформація надана Користувачем\Платником\Пасажиром під час бронювання місць, купівлі, повернення проїзних документів або замовлення інших Послуг на Сайті, включаючи, але не обмежуючись цим: прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо.

6.2. Користувач\Платник\Пасажир надає згоду на збір та обробку персональних даних Адміністрації Сайту та партнерам ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» з метою надання якісних Послуг за цим Договором.

6.3. Адміністрація Сайту гарантує, що використання персональних даних Користувача\Платника\Пасажира здійснюється лише з метою надання Послуг за даним Договором.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Усі матеріали викладені на Сайті належать ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» або його партнерам. Усі матеріали захищенні авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, правами на бази даних та інші елементи Сайту.

7.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього узгодження з ТОВ «COMBIWAY UKRAINE».

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони за цим Договором несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Сторони домовилися, що всі суперечки та спори, які виникли за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

8.3. У випадку неможливості вирішення суперечки та спору шляхом переговорів Сторони звертаються до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У випадку надання Користувачем\Платником\Пасажиром неправдивої інформації ТОВ «COMBIWAY UKRAINE», Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).

8.5. У випадку не повідомлення Користувачем/Платником/Пасажиром ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» про зміну персональних даних, Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).

8.6. ТОВ «COMBIWAY UKRAINE» не несе відповідальність за порушення прав Пасажира Перевізником. У випадку такого порушення Пасажир повинен звертатися безпосередньо до Перевізника.

8.7. У випадку порушення Пасажиром правил перевезення, правил перетинання державного кордону, норм чинного законодавства України та міжнародних правових актів Перевізник має право відмовити Пасажиру в наданні послуг з перевезення без здійснення жодних компенсацій Пасажиру/Платнику/Користувачу.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір діє з моменту надання Користувачем згоди з Договором, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.