Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.novikoff.com.ua firmy COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.

Regulamin działa od dnia 28 października 2016 roku.
§ 1 Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.novikoff.com.ua.
 
§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie
Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;
Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresem URL www.novikoff.com.ua lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca – COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9, Numer KRS: 0000644497, NIP: 6762515823;
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
Zasady przewozu pasażerów - zasady określają kolejność wykonywania przewozu pasażerów i ich bagażu.
 
§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług
Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz, w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej,
b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu, a także przyjąć do realizacji Zasad ustalonych przez przewoźnika.
c) wybór sposobu płatności za Bilet,
d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz Biletu.
Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej, ePrzelewu, płatnośc gotówką, czyli kartą we wszystkich sieciach supermarketów „Żabka” i “Freshmarket”, przelewem w dowolnym oddzialie banku i poczty, przelewem przez aplikacje mPay i SkyCash, płatnośc gotówką, czyli kartą przez Moje Rachunki i Kantor Polski, w biurze firmy.
Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres poland@combiway.com, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 48123337860 na terytorium Polski (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów) oraz +380503637860 z Ukrainy (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.
 
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.
<>Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listem, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: poland@combiway.org.
Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.
O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 
§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9. Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
Usługodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
Usługodawca może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.
W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług
 
§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu
Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.

 

ZATWIERDZONO
Rozporządzeniem dyrektora generalnego
Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE»
z dnia 12.03.2016 r., Nr 03-12/15
Vakhovskyi O.A.

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ
o świadczeniu usług rezerwacji, otrzymania przedpłaty za usługi przewozu i sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, biletów i innych usług za pośrednictwem strony internetowej novikoff.com.ua
1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Niniejsza Umowa publicznej oferty o świadczeniu usług rezerwacji, otrzymania przedpłaty za usługi przewozu i sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, biletów i innych usług(dalej - Usługi) za pośrednictwem strony internetowej novikoff.com.ua (dalej - Umowa) zawarta pomiędzy Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», z jednej strony, a Użytkownikiem z drugiej strony, które wspólnie nazywane są - Stronami.
1.2. Poprzez zamówienie usług na stronie internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.
1.3. Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» zobowiązuje się świadczyć użytkownikom usługi rezerwacji, sporządzenia dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, i innych usług zgodnie z warunkami Umowy, a Użytkownik zgadza się na otzymanie usług i zapłacić za usługi określoną cenę.
1.4. Niniejsza Umowa, a także informacje o usługach umieszczana na stronie internetowej, jest ofertą publiczną zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego Ukrainy
2. UZASADNIONE TERMINY
2.1. Terminy użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:
2.1.1. Witryna – strona internetowa novikoff.com.ua została utworzona w celu świadczenia usług w zakresie rezerwacji miejsc, sporządzenia i sprzedaży dokumentów podróży, blankietów potwierdzający zakup biletu do wymiany w kasie, a także świadczenia innych usług.
2.1.2. Administracja \ Właściciel strony internetowej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością «COMBIWAY UKRAINE»,która jest zarejestrowana i działa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
2.1.3. Użytkownik jest pełnolentnia osoba, która korzysta z witryny i posiada zdolność do czynności prawnych.
2.1.4. Dane osobowe – dane lub zestaw danych dotyczących użytkownika, który jest zidentyfikowany lub może być specjalnie zidentyfikowany.
2.1.5. Właścicielem danych osobowych jest administracja strony internetowej.
2.1.6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek działanie lub zestaw działań, takich jak gromadzenie, rejestracja, magazynowanie, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, aktualizacja, użytkowanie, zniszczenia danych osobowych, w tym za pomocą informacyjnych (zautomatyzowanych) systemów.
2.1.7. Rezerwacja miejsca (kilku miejsc) – poprzednie zamówienie miejsca (kilku miejsc) w autobusie z odroczoną płatnością na określony termin.
2.1.8. Pasażer – osoba, która skorzystała z usług pojazdu transportowego,i która nie kieruje pojazdem.
2.1.9. Przewoźnik – firma świadcząca usługi transportu pasażerskiego.
2.1.10. Dworzec autobusowy – budynek na drodze transportowej dla obsługi ludności, pasażerów i przewoźników.
2.1.11. Płatnik jest osobą, która bezpośrednio płaci za usługi w ramach umowy.
2.1.12. Bilet na podróż – dokument o ustalonym formularzu potwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu.
2.1.13. Dokument podróży – dokument ustalonego wzoru, który daje prawo do podróży i jest umową przewozu, jest sporządzony na odpowiednim blankiecie, a także może być sporządzony w formie elektronicznej.
2.1.14. Blankiet do wymiany w kasie – dokument uprawniający do otrzymania biletu na podróż w kasie na dworcu autobusowym, stacji autobusowej, dworcu kolejowym.
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
3.1. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Umową i potwierdzić zgodę na warunki Umowy podczas zamawiania Usług na stronie internrtowej. Użytkownik zgadza się na warunki Umowy, umieszczając znak w odpowiednich polach na stronie internetowej. Po uzyskaniu takiej zgody Umowa zostaje uznana za zawartą i stanowi podstawę oficjalnych relacji pomiędzy Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» i Użytkownikiem / Płatnikiem.
3.2. Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik całkowicie zgadza się na:
3.2.1. Warunki niniejszej umowy;
3.2.2. Warunki zakupu, używania i zwrotu Usług określonych na Stronie internetowej, które z kolei odpowiadają obowiązującemu ustawodawstwu Ukrainy i warunkom Przewoźników.
3.2.3. Warunki i zasady poufności.
3.2.4. Warunki przeciwdziałania działaniom oszustów.
3.2.5. Warunki przewozu.
3.3. W przypadku niezgody Użytkownika z warunkami niniejszej Umowy Użytkownik musi niezwłocznie opuścić Stronę internetową.
3.4. Użytkownik \ Płatnikiem może dokonać rezerwacji miejsc, zakupić dokument podróży, blankiet do wymiany w kasie lub zamówić inne usługi, rejestrując się na Stronie internetowej lub bez takiej rejestracji.
3.5. Rejestracja na Stronie internetowej odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
4. WARUNKI REZERWACJI, ZAKUPU BILETÓW I INNYCH USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ
4.1. Podczas dokonywania rezerwacji miejsc, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zgadza się z warunkami niniejszej Umowy i innymi warunkami określonymi na Stronie internetowej.
4.2. Podczas dokonywania rezerwacji, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zgadza się na pobranie i przetwarzanie danych osobowych przez administrację strony internetowej.
4.3. Podczas dokonywania rezerwacji, zakupu dokumentów podróży lub innych usług na Stronie internetowej, Użytkownik \ Płatnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe dotyczące siebie i pasażerów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. W przypadku podania przez Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera fałszywych informacji Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
4.4. W przypadku zmiany danych osobowych określonych w punkcie 4.3. Użytkownik \ Płatnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o takich zmianach. W przypadku, nie zawiadomienia Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o takich zmianach Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi ryzyko finansowe, które może pojawić się (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.)
4.5. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na Stronie internetowej Użytkownik / Płatnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji przez e-mail. W potwierdzeniu rezerwacji podane są następujące dane: numer rezerwacji, data, godzina i miejsce wyjazdu, trasa, okres, podczas którego Użytkownik \ Płatnik ma prawo do zakupu dokumentu podróży na zarezerwowane miejsce oraz sposób płatności , także mogą być podane inne informacje.
4.6. Jeśli Użytkownik \ Płatnik zarezerwował miejsce i nie zapłacił kosztu dokumentu podróży w ciągu określonego terminu, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Nie ma kar za anulowanie niezapłaconej rezerwacji.
4.7. Po zakupie Biletu na stronie internetowej Użytkownik / Płatnik otrzymuje dokument elektroniczny na pocztę elektroniczną.
4.8. Dokument podróży stanowi potwierdzenie faktu świadczenia usług Użytkownikowi przez Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE»
4.9. Płatności za bilet dokonywane są przez Płatnika zgodnie z taryfami i w sposób wskazany na Stronie internetowej.
4.10. Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich osobistych danych rozliczeniowych.
4.11. Administracja Strony internetowej ma prawo do odmowy Płatnikowi w śwaidczeniu usług lub dodatkowo zażądać kopii dowodu osobistego i kod identyfikacyjny (dla rezydentów) właściciela karty bankowej, jeżeli istnieją wystarczające powody, by sądzić, że transakcja z kartą bankową, którą zapłacono za usługi może być wyznana za oszustwo.
4.12. Użytkownik może zakupić blankiet do wymiany w kasie u Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE». Aby wymienić blankiet do wymiany w kasie na bilet podróżny, Użytkownik / Pasażer musi zwrócić się do kasy Dworca autobusowego / Stacji Autobusowej / Dworca Kolejowego. Wymiana blankietu do wymiany w kasie jest bezpłatna.
4.13. Użytkownik zgadza się, że po zakończeniu rejestracji na Stronie internetowej Administracja będzie wysyłać na e-mail Użytkownika listy i powiadomiena, w tym o charakterze reklamowym. Użytkownik ma prawo odmówić takiej korespondencji.
4.14. Przez podanie numeru telefonu w formularzu na Stronie internetowej Użytkownik automatycznie zgadza się otrzymywać SMS-y o charakterze reklamowym od Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE». Odmówić otrzymania takich wiadomości Użytkownik może w sposób podany w wiadomości SMS.
5. WARUNKI ZWROTU BILETU
5.1. Płatnik ma prawo na zwrot środków za niewykorzystany dokument podróży.
5.2. Powodem anulowania dokumentów podróży i zwrotu środków jest wysłany do Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» wniosek,który jest rozmieszczony na Stronie internetowej.
5.3. We wniosku o zwrot pieniędzy za niewykorzystany dokument podróży muszą być wskazane indywidualne dane osobowe osoby, która dokonała płatności za dokument podróży.
5.4. W celu uniknięcia możliwego oszustwa przy podaniu wniosku Płatnik musi przedstawić kopię paszportu lub kodu identyfikacyjnego.Jeżeli osoba nie posiada kodu identyfikacyjnego z powodu przekonań religijnych musi przedstawić kopię strony paszportu z odpowiednim zapisem.
5.5. Rejestracje, odbieranie i przetwarzanie wniosku realizuje Administracja Strony internetowej w godzinach od 9:30 do 19:00 w dni powszednie i od 10:00 do 17:00 w weekendy.
5.6. Kwota do zwrotu jest wyznaczona w każdym przypadku indywidualnie przez Przewoźnika zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Przewoźnika.
5.7. Koszty za niewykorzystane dokumenty podróży są zwracane w taki sam sposób i na te same dane odbiorcy, które były wykorzystane dla dokonania płatności za bilet.
5.8. Wnioski są rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca zgodnie z obowiązującymi przepisami Ukrainy.
5.9. Aby zwrócić blankiet do wymiany w kasie lub bilet, Użytkownik / Płatnik / Pasażer musi zwrócić się do kasy Dworca autobusowego / Stacji autobusowej / Dworca kolejowego.

6. WARUNKI POUFNOŚCI
6.1. Zgodnie z niniejszą Umową poufne są wszelkie informacje dostarczone Użytkowniku \ Płatniku \ Pasażeru podczas rezerwacji, zakupu, zwrotu dokumentów podróży lub zamówienia innych usług na Stronie internetowej, w tym, lecz bez ograniczenia do wymienionych: nazwisko, imię i imię patronimiczne, kod identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail, dane bankowe itp.
6.2. Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Strony internetowej i partnerów Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w ramach niniejszej Umowy.
6.3. Administracja Strony internetowej zapewnia, że wykorzystanie danych osobowych Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera będzie dokonane jedynie w celu świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy.
7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej należą do Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» lub jej partnerów. Wszystkie materiały są zastrzeżone prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, w tym, lecz nie ograniczająco do projektowania strony internetowej, nazwy, znaków towarowych, logo, tekstu, prawa do baz danych i innych elementów strony internetowej.
7.2. Użytkownik nie może częściowo lub całkowicie kopiować, rozpowszechniać, lub w inny sposób wykorzystywać lub odtworzyć główną treść strony lub kod bez poprzedniej na to zgody Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE».
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
8.1. Strony na mocy niniejszej Umowy są odpowiedzialne zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Ukrainy.
8.2. Strony uzgodniły, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji.
8.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji strony mogą wystąpić do sądu zgodnie z przepisami Ukrainy.
8.4. W przypadku podania przez Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera fałszywych informacji Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE», Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi całe ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
8.5. W przypadku, gdy Użytkownik / Płatnik / Pasażer nie zawiadomił Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» o zmianie danych osobowych Użytkownik \ Płatnik \ Pasażer ponosi całe ryzyko finansowe, które może się pojawić (zwrot biletu, opłaty za dokonanie zmian, sporządzenie nowego zamówienia, zmiana taryfy, zwrot pieniędzy itp.).
8.6. Sp.z o.o. «COMBIWAY UKRAINE» nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Pasażera przez Przewoźnika. W przypadku takiego naruszenia Pasażer powinien skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem.
8.7. W przypadku naruszenia przez Pasażera przepisów przewozu, przepisów przekraczania granicy, obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i przepisami międzynarodowymi, Przewoźnik może odmówić świadczenia usług przewozu pasażerskiego bez żadnego odszkodowania dla Użytkownika \ Płatnika \ Pasażera.
9. INNE WARUNKI UMOWY
9.1. Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu wyrażenia zgody przez Użytkownika na Umowę i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
9.2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową, Strony kierują się obowiązującymi przepisami Ukrainy.


 

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального директора
ООО «COMBIWAY UKRAINE»
от 12.03.2016 № 03-12/15
Ваховский О.А.

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о предоставлении услуг по бронированию, получению предоплаты за услуги по перевозке и оформлению проездных документов, обменных бланков, билетов и других услуг с помощью сайта novikoff.com.ua.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор публичной оферты о предоставлении услуг по бронированию мест, получению предоплаты за услуги по перевозке и оформления проездных документов, обменных бланков, билетов и других услуг (далее - Услуги) с помощью Веб-сайта novikoff.com.ua (далее - договор), заключаемого между ООО «COMBIWAY UKRAINE», с одной стороны, и Пользователем с другой стороны, которые вместе по тексту именуются - Стороны.

1.2. Пользователь, заказывая услуги на Сайте, соглашается с условиями настоящего Договора.

1.3. ООО «COMBIWAY UKRAINE» обязуется предоставить Пользователю услуги по бронированию мест, оформлению, продаже проездных документов, обменных бланков и другие услуги в соответствии с условиями Договора, а Пользователь обязуется принять услуги и оплатить их по установленной стоимости.

1.4. Настоящий Договор, а также информация об услугах размещена на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст. 633 Гражданского кодекса Украины.

2. СОГЛАСОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ

2.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение:

2.1.1. Сайт – веб-сайт novikoff.com.ua, созданный с целью предоставления услуг по бронированию мест, оформлению и продаже проездных документов, обменных бланков, а также предоставлению других услуг.

2.1.2. Администрация\Владелец сайта – общество с ограниченной ответственностью «COMBIWAY UKRAINE»,  которое зарегистрировано и действует в соответствии с действующим законодательством Украины.

2.1.3. Пользователь – совершеннолетнее, дееспособное лицо, использующее Сайт.

2.1.4. Персональные данные - сведения или совокупность сведений о пользователе, который идентифицирован или может быть конкретно идентифицирован.

2.1.5. Владелец персональных данных – Администрация Сайта.

2.1.6. Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, таких как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных (автоматизированных) систем.

2.1.7. Бронирование места (нескольких мест) – предварительный заказ места (нескольких мест) в автобусе с отсрочкой платежа на определенный срок.

2.1.8. Пассажир – лицо, которому предоставляется услуга по перевозке транспортным средством и не участвующее в управлении им.

2.1.9. Перевозчик – компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров.

2.1.10. Автостанция – сооружение на автомобильной дороге для обслуживания населения, пассажиров и перевозчиков.

2.1.11. Плательщик – лицо, непосредственно оплачивающее услуги по Договору.

2.1.12. Билет на проезд – документ установленной формы, подтверждающий факт заключения договора перевозки.

2.1.13. Проездной документ – документ установленного образца, дающий право на проезд, является договором перевозки, оформляется на соответствующем бланке, а также может быть сформирован в электронном виде.

2.1.14. Обменный бланк – документ, дающий право получить билет на проезд в кассе автовокзала, автостанции, железнодорожного вокзала.

3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

3.1. Пользователь должен ознакомиться с настоящим Договором и подтвердить свое согласие с его условиями при заказе услуг на Сайте. Пользователь дает согласие с условиями Договора путем установления отметки в соответствующих полях на страницах сайта. После предоставления такого согласия настоящий Договор считается заключенным, и является базовым в официальных взаимоотношениях между ООО «COMBIWAY UKRAINE» и Пользователем\Плательщиком.

3.2. Использование Пользователем Сайта означает, что Пользователь полностью согласен с:

3.2.1. Условиями настоящего Договора;

3.2.2. Изложенными на Сайте условиями приобретения, использования и возврата услуг, которые в свою очередь отвечают действующему законодательству Украины и условиям Перевозчиков.

3.2.3. Условиями конфиденциальности.

3.2.4. Условиями по противодействию мошенническим действиям.

3.2.5. Правилами перевозок.

3.3. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Договора он обязан немедленно покинуть Сайт.

3.4. Пользователь\Плательщик может осуществить бронирование мест, приобрести проездной документ, обменный бланк или заказать другие услуги, как зарегистрировавшись на Сайте, так и без осуществления такой регистрации.

3.5. Регистрация на Сайте осуществляется путем заполнения соответствующей формы.

4. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ, ПОКУПКИ БИЛЕТОВ И ДРУГИХ УСЛУГ НА САЙТЕ

4.1. При бронировании мест, покупке проездных документов или иных услуг на Сайте Пользователь\Плательщик предоставляет согласие с условиями настоящего Договора и другими условиями, изложенными на Сайте.

4.2. При бронировании мест, покупке проездных документов или иных услуг на Сайте Пользователь\Плательщик дает согласие на сбор и обработку персональных данных Администрацией Сайта.

4.3. При бронировании мест, покупке проездных документов или иных услуг на Сайте Пользователь\Плательщик обязуется указать достоверные персональные данные свои и Пассажира путем заполнения соответствующей формы. В случае предоставления Пользователем\Плательщиком\Пассажиром ложной информации ООО «COMBIWAY UKRAINE» Пользователь\Плательщик\Пассажир принимает на себя все коммерческие риски, которые могут возникнуть (возврат билетов, оплата стоимости внесения изменений, оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат денежных средств и др.).

4.4. В случае изменения персональных данных, указанных в п. 4.3. Пользователь\Плательщик обязуется немедленно сообщить ООО «COMBIWAY UKRAINE». В случае сообщения ООО «COMBIWAY UKRAINE» » о таких изменениях Пользователь\Плательщик \ Пассажир принимает на себя все коммерческие риски, которые могут возникнуть (возврат билетов, оплата стоимости внесения изменений, оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат денежных средств и др.).

4.5. После осуществления бронирования места на Сайте Пользователю\Плательщику на электронную почту приходит подтверждение такого бронирования. В указанном подтверждении отмечается следующая информация: номер бронирования, дата, время и место отправления, маршрут, срок, в течение которого Пользователь\Плательщик имеет право приобрести проездной документ на забронированное место и способ оплаты, также может указываться другая информация.

4.6. Если Пользователь\Плательщик забронировал место и не оплатил стоимость проездного документа в течение соответствующего срока, такое бронирование будет автоматически отменено. Никаких штрафных санкций за отмену неоплаченного бронирования не предусмотрено.

4.7. После покупки билета на Сайте Пользователю\Плательщику на электронную почту поступает проездной документ в электронной форме.

4.8. Проездной документ является подтверждением факта предоставления Пользователю услуг ООО «COMBIWAY UKRAINE». 

4.9. Оплату стоимости билета Плательщик осуществляет в соответствии с тарифами и способом, указанными на Сайте.

4.10. Плательщик дает согласие на обработку своих персональных платежных данных.

4.11. Администрация сайта оставляет за собой право отказать Плательщику в предоставлении услуг или дополнительно запросить копию удостоверения личности и идентификационного кода (для резидентов) владельца банковской карты, если будет достаточно оснований считать, что транзакция по банковской карте, с помощью которой были оплачены услуги, может быть определена как мошенническая.

4.12. Пользователь может приобрести в ООО «COMBIWAY UKRAINE» обменный бланк. Для обмена обменного бланка на проездной билет Пользователь/Пассажир должен обратиться в кассу Автовокзала/Автостанции/Железнодорожного вокзала. Обмен обменного бланка бесплатный.

4.13. Пользователь дает согласие с тем, что после прохождения регистрации на Сайте Администрация будет направлять на электронную почту пользователя письма и сообщения, в том числе рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от такой рассылки.

4.14. Указывая номер телефона в анкете сайта, Пользователь автоматически дает согласие получать смс-сообщения рекламного характера от ООО «COMBIWAY UKRAINE». Отказаться от получения таких сообщений Пользователь может путем, указанным в смс-сообщении.

5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА БИЛЕТА

5.1. Плательщик вправе вернуть денежные средства за неиспользованный проездной документ.

5.2. Основанием отмены проездного документа и возврата денежных средств является направленное в ООО «COMBIWAY UKRAINE» соответствующее заявление, размещенное на Сайте.

5.3. В заявлении о возврате средств за неиспользованный проездной документ необходимо указать личные персональные данные лица, которое осуществляло оплату стоимости проездного документа.

5.4. С целью предотвращения возможного мошенничества при оформлении заявления Плательщик должен предоставить копию паспорта и идентификационного кода; если лицо не имеет идентификационного кода по религиозным убеждениям, такое лицо предоставляет копию страницы паспорта с соответствующей отметкой.

5.5. Фиксация, прием и обработка заявления осуществляются Администрацией Сайта с 9:30 до 19:00 в будние дни, и с 10:00 до 17:00 в выходные дни недели.

5.6. Сумма, подлежащая возврату, устанавливается в каждом случае индивидуально Перевозчиком, согласно условиям предоставления услуг Перевозчиком.

5.7. Денежные средства за неиспользованный проездной документ возвращаются тем же способом и на те же реквизиты, с помощью которых была осуществлена оплата билета.

5.8. Заявления в соответствии с действующим законодательством Украины рассматриваются в течение одного месяца.

5.9. Для возврата Пользователем/Плательщиком/Пассажиром обменного бланка или полученного билета на проезд по этому бланку Пользователь/Плательщик/Пассажир должен обратиться в кассу автовокзала/автостанции железнодорожного вокзала. 

6.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Конфиденциальной по настоящему Договору считается любая информация, предоставленная Пользователем\Плательщиком\Пассажиром при бронировании мест, покупке, возврате проездных документов или заказе других услуг на Сайте, включая, но не ограничиваясь этим: фамилия, имя, отчество, идентификационный код, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты и т.д.

6.2. Пользователь\Плательщик\Пассажир дает согласие на сбор и обработку персональных данных Администрации Сайта и партнерам ООО «COMBIWAY UKRAINE» с целью предоставления качественных услуг по настоящему Договору.

6.3. Администрация Сайта гарантирует, что использование персональных данных Пользователя\Плательщика\Пассажира осуществляется только с целью предоставления услуг по настоящему Договору.

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Все материалы, выложенные на Сайте, принадлежат ООО «COMBIWAY UKRAINE» или его партнерам. Все материалы защищены авторскими правами и правами интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь оформлением сайта, названиями, торговыми знаками, логотипами, текстами, правами на базы данных и другие элементы сайта.

7.2. Пользователь не имеет права частично или полностью копировать, распространять или в иной форме использовать или воспроизводить контент сайта или основной программный код без предварительного согласования с ООО «COMBIWAY UKRAINE».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

8.2. Стороны договорились, что все споры и споры, возникшие по настоящему Договору, решаются путем переговоров.

8.3. В случае невозможности разрешения спора и спора путем переговоров Стороны обращаются в суд в соответствии с действующим законодательством Украины.

8.4. В случае предоставления Пользователем\Плательщиком\Пассажиром ложной информации ООО «COMBIWAY UKRAINE», Пользователь\Плательщик\Пассажир принимает на себя все коммерческие риски, которые могут возникнуть (возврат билетов, оплата стоимости внесения изменений, оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат денежных средств и др.).

8.5. В случае сообщения Плательщиком/Пассажиром ООО «COMBIWAY UKRAINE» об изменении персональных данных Пользователь\Плательщик\Пассажир принимает на себя все коммерческие риски, которые могут возникнуть (возврат билетов, оплата стоимости внесения изменений, оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат денежных средств и др.).

8.6. ООО «COMBIWAY UKRAINE» не несет ответственность за нарушение прав Пассажира Перевозчиком. В случае такого нарушения Пассажир должен обращаться непосредственно к перевозчику.

8.7. В случае нарушения пассажиром правил перевозки, правил пересечения государственной границы, норм действующего законодательства Украины и международных правовых актов, Перевозчик имеет право отказать Пассажиру в предоставлении услуг по перевозке без осуществления каких-либо компенсаций Пассажиру/Плательщику/Пользователю.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует с момента предоставления Пользователем согласия с Договором, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.


 

Условия предоставления услуг в электронном виде на сайте novikoff.com.ua. Общество с ограниченной ответственностью COMBIWAY POLAND.